Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

3. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.

4. Administrator realizuje politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora zawierają następujące dane Uczestnika i Użytkownika:

6. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również w przyszłości i na zasadach określonych w niniejszych Regulaminie.

7. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub jej odwołanie powoduje niemożność wzięcia udziału w Promocji.

8. Administrator danych ma prawo do wykorzystania, gromadzenia i przetwarzania danych Użytkowników i Uczestników, w następujących celach:

9. Administrator danych ma prawo do udostępniania danych innym podmiotom, w tym dostawcom produktów lub usług oraz organizacjom społecznym i pozarządowym stosownie do przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Uczestnik, uczestnicząc w Promocji, wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych w celach wymienionych w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres poczty elektronicznej: kontakt@akademia-kursow-rozwojowych.com.

noemptynoempty